NIPPON FUSSO (THAILAND) CO.,LTD. Thai English Japanese

095-865-0707 (เบอร์ติดต่อฝ่ายเซลล์โดยตรง) / 038-950-747

062-735-6633 (สำนักงานที่กรุงเทพ)

Inquiries about fluoropolymer coatingInquiries
Company Profile

  ข้อมูลองค์กร

  สถานที่ตั้งกิจการ

  อุปกรณ์และเครื่องมืออำนวยความสะดวก

  นโยบายการบริหารจัดการ

Products
Surface Treatment Technology Research Center

NIPPON FUSSO (THAILAND) CO.,LTD.
TEL: 038-950-747
FAX: 038-950-746

HOME > Company Profile

Company Profile

การปฏิรูป,นวัตกรรม และ ความเชี่ยวชาญ


<ปรัชญาการบริหารการจัดการ>


ที่ นิปปอน ฟุซโซ เราได้ปรับปรุงเทคโนโลยีทางด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมทั่วทุกมุมโลก

 

ที่ นิปปอน ฟุซโซ เรายังเป็นเวทีสำหรับการพัฒนาบุคลากรในแต่ละด้านเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วย 2 หลักปรัชญานี้ เราสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยความสำเร็จและสามารถให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเรา

 

With these 2 philosophies, we pursue the possibilities of problem solutions by achieving trustworthy products.

Corporate Profile
Business Locations
Management Policy